• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
深入经藏

金刚经原文香赞开经偈真言云何梵全文带拼音  

时间:2020-12-09 09:28:49   作者:网上学佛   来源:网上学佛efojiao.cc   阅读:207   评论:0
内容摘要:香赞lú xiāng zhà ruo炉香乍热fa jiè méng xūn法界蒙熏zhù fó hai huì xī yáo wén诸佛海会悉遥闻suí chù jié xiáng yun随处结祥云chéng yì fāng yīn诚意方殷zhù fó xiàn quán shē......


香赞

lú xiāng zhà ruo

炉香乍热

fa jiè méng xūn

法界蒙熏

zhù fó hai huì xī yáo wén

诸佛海会悉遥闻

suí chù jié xiáng yun

随处结祥云

chéng yì fāng yīn

诚意方殷

zhù fó xiàn quán shēn

诸佛现全身

ná mó xiāng yun gaì pú sà mo he sà

南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

南无本师释迦牟尼佛(三称)

jīn gāng jīng qi qing

金刚经启请

jìng kou yè zhēn yán

净口业真言

ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆诃(三称)

jìng sān yè zhēn yán

净三业真言

ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾(三称)

ān tu dì zhēn yán

安土地真言

ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì wei suō pó hē

南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆诃(三称)

pu3 gōng4 yang4 zhēn yán

普 供 养 真 言

ong4 ye2 ye2 nang3 san1 po2 wa1 fa4 ri4 la4 hu2

唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛(三称)

fèng qing bā jīn gāng

奉请八金刚

fèng qing qīng chú zāi jīn gāng

奉请 青除灾金刚

fèng qing pì dú jīn gāng

奉请 辟毒 金刚

fèng qing huáng suí qiú jīn gāng

奉请 黄随求金刚

fèng qing bái jing shui jīn gāng

奉请 白净水金刚

fèng qing chì shēng huo jīn gāng

奉请 赤声火金刚

fèng qing dìng chí zāi jīn gāng

奉请 定持灾金刚

fèng qing zixián jīn gāng

奉请 紫贤 金刚

fèng qing dà shén jīn gāng

奉请 大神 金刚

fèng qing sì pú sà

奉请四菩萨

fèng qing jīn gāng juàn pú sà

奉请 金刚眷菩萨

fèng qing jīn gāng suo pú sà

奉请 金刚索菩萨

fèng qing jīn gāng ài pú sà

奉请 金刚爱菩萨

fèng qing jīn gāng yu pú sà

奉请 金刚语菩萨

fā yuàn wén

发愿文

jí shou sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

稽首三界尊 归依十方佛

wo jīn fā hóng yuàn chí ci jīn gāng jīng

我今发宏愿 持此金刚经

shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú ku3

上报四重恩 下济三涂苦

ruò you3 jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

若有见闻者 悉发菩提心

jìn ci3 yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

尽此一报身 同生极乐国

yún hé fán

云何梵

yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

云何得长寿 金刚不坏身

fù yi hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

复以何因缘 得大坚固力

yún hé yú ci jīng jiū jìng dào bi àn

云何于此经 究竟到彼岸

yuàn fó kāi wēi mì guang wéi zhòng shēng shuō

愿佛开微密 广为众生说

kai jīng jì

开经偈

wú shàng shèn shēn wēi miào fa bai qiān wàn jié nán zāo yù

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

wo jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

我今见闻得受持 愿解如来真实义

ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà

南无祗园会上佛菩萨(三称)


标签:金刚经  金刚经原文  
相关评论

诸恶莫作,众善奉行,尽此一报身,皆共成佛道

赞助护持,广为流通,见闻随喜者,愿所有修持功德皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无诸病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人天涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。